GS1 BRIDGE konferencia

Regisztrációs és Részvételi Feltételek

REGISZTRÁCIÓS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

- GS1 BRIDGE KONFERENCIA -


A Szervező által szervezett Rendezvényre történő regisztrációra, továbbá a Rendezvényen részt vevő személyek („Résztvevők”) Rendezvényen történő részvételére a jelen regisztrációs és részvételi feltételek mint általános szerződési feltételek vonatkoznak.


I. A Szervező adatai

Név: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b.

Cégjegyzékszám: 01-10-045991

Kapcsolattartás: event@gs1hu.org


II. A Rendezvény adatai

Rendezvény elnevezése: GS1 BRIDGE Konferencia

Rendezvény helyszíne: Crowne Plaza Budapest (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

Rendezvény időpontja: 2024. április 09.

Weboldal: https://gs1hu.org/gs1-bridge-konferencia („Weboldal”)

A Weboldalt a Szervező üzemelteti és tartja fenn annak érdekében, hogy azon keresztül online módon biztosítsa a lehetőséget a Rendezvényre történő regisztrációra.


III. Részvételi díjak

A Rendezvény esetében az alábbi részvételi díjak érvényesek:


1. A Szervező licencpartnerei, a Szolgáltató Partnerek, a Lean&Green tagok, a MEFCS tagjai, illetve az általuk delegált személyek és a meghívott vendégek (együtt: GS1 Partnerek) esetében részvételi díj nem kerül felszámításra.

2. MLBKT tag által delegált személyek esetében 50.400,- Ft+ ÁFA/fő.

3. Az 1-2) kategóriákba nem tartozó további résztvevők esetében: 63.000 Ft + ÁFA/fő.


IV. Jelentkezési feltételek


4. A Rendezvényen történő részvételt a Szervező kizárólag előzetes regisztráció esetén biztosítja, vagyis az előzetes regisztráció a részvételi díj fizetésére vonatkozó kötelezettségtől függetlenül minden esetben feltétele a Rendezvényen történő részvételnek. A Szervező a jelen részvételi feltételekben foglaltak eltérő rendelkezése hiányában regisztrációt kizárólag a Weboldalon keresztül fogad.

5. A Rendezvényre történő érvényes regisztráció feltétele

- a regisztráció céljából rendszeresített űrlapon kötelezően megadanadóként megjelölt adatok pontos és valóságnak megfelelő megadása, és

- a jelen dokumentum szerinti regisztrációs és részvételi feltételek elfogadása, továbbá az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvétele.

A regisztráló a regisztrációval kijelenti, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, azok nem hibásak vagy hiányosak, elírást nem tartamaznak és – fizetési kötelezettséget keletkeztető regisztráció esetén – a megadott számlázási adatokkal azonosított jogalanyt terhelő fizetési kötelezettséget jogosult az érintett jogalany nevében vállalni.

A regisztráló felelős minden olyan kárért, amely a jelen pontban foglaltak megsértéséből fakad. A Szervezőt nem terheli felelősség a regisztráló által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

6. A Rendezvényre történő regisztrációval a regisztráló, illetve amennyiben a regisztrálót valamely más jogalany delegálja, úgy e jogalany és a Szervező között a jelen regisztrációs és részvételi feltételekben foglaltak szerint szerződés jön létre a regisztráció pillanatában. A Szervező a regisztrációt (szerződéskötést) legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a regisztráló által a regisztrációkor megadott elektronikus levélcím útján. Amennyiben a regisztráló valamely más jogalany delegáltjaként vesz részt a Rendezvényen, úgy a szerződés a Szervező és a Résztvevőt delegáló jogalany között jön létre. A delegáló jogalanynak a III/1. pont esetében a GS1 Partnert, a III/2. pont esetében az MLBKT tagot, egyéb esetben a számlázási adatoknál megjelölt jogalanyt kell tekinteni. A Résztvevővel a Rendezvény vonatkozásában akkor jön létre közvetlenül szerződés, ha a Résztvevő a Szervező meghívottjaként, vagy természetes személy gazdálkodó jogalanyként regisztrál vagy más jogalany delegáltjaként ugyan, de saját költségviselés mellett.

7. A jelen regisztrációs és részvételi feltételekben foglaltaktól eltérni csak a szerződéses felek külön megállapodása alapján lehetséges. Eltérő megállapodás hiányában a Rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi kérdés tárgyában a jelen regisztrációs és részvételi feltételek alkalmazandók.

8. A regisztráló tudomásul veszi és a regisztrációs űrlap beküldésével kifejezetten elfogadja, hogy mindazon jelen dokumentumban szabályozott részvételi feltételek, amelyek kifejezetten a Résztvevőkre vonatkoznak (függetlenül attól, hogy a szerződés közvetlenül a Szervező és a Résztvevő között jött-e létre vagy sem), a regisztrálót személyében kötelezik, és azokat a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9. A Szervező a regisztrációkor megadott adatok alapján ellenőrzi, hogy a regisztráló, illetve az őt delegáló jogalany ténylegesen a III/1-2. pontjának hatálya alá esik-e, és amennyiben az ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy a regisztráló tévesen jelölte meg a saját vagy az őt delegáló jogalany státuszát, úgy erről és a regisztrálót/az őt delegáló jogalanyt ténylegesen terhelő fizetési kötelezettség mértékéről elektronikus úton tájékoztatást küld a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímre. A szerződés ez esetben akkor jön létre, ha a tájékoztatást követően a regisztráló saját maga vagy az őt delegáló jogalany képviseletében eljárva megerősíti a regisztrációt a Szervező részére, annak elektronikus kapcsolattartási címére küldött levélben.

10. A regisztráció visszaigazolásával létrejövő szerződés elektronikus szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szervező nem rögzíti/iktatja, ekként annak utóbb történő hozzáférhetőségét nem biztosítja. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, valamint a kiállított számviteli bizonylatok igazolják. A regisztrációval létrejövő szerződés nyelve a magyar. A szerződés részét képezik a jelen részvételi feltételek, és a honlapon a Rendezvény kapcsán megjelentetett valamennyi lényeges információ.

11. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Rendezvény olyan szakmai/üzleti rendezvény, amelyen a Résztvevők kifejezetten a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében járnak el. Ennek megfelelően a regisztráló tudomásul veszi és a regisztráció beküldésével kifejezetten kijelenti, hogy nem minősül fogyasztónak.

12. A regisztráló felelős minden olyan kárért, amely az általa a regisztrációkor megadott elektronikus levélcím hibás vagy hiányos megadásából, vagy a neki címzett levelek megadott levélcímre történő kézbesíthetetlenségéből erednek.

13. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a III/1. pontjának hatálya alá tartozó jogalanyok esetében a delegálható résztvevők száma 2 főben maximalizált; e létszám feletti regisztrációt a regisztrációs űrlap útján a Szervező nem fogad és így az ilyen további regisztráció vonatkozásában szerződés nem jön létre. A meghatározott maximum létszám feletti regisztrációt kezdeményezni az érintett jogalany kizárólag a Szervező fent megjelölt elektronikus kapcsolattartási címére megküldött írásos megkeresés útján jogosult, és annak jóváhagyása a Szervező kizárólagos mérlegelési joga, azzal, hogy mindezt a Szervező jogosult részvételi díj fizetéséhez kötni.

14. A Szervezővel szerződő fél – a részvételi díj összegének maradéktalan kiegyenlítését követően –jogosult a részvétel jogát átruházni, illetve a résztevő személyét módosítani; az e tárgyú kéréseket a Szervező a fent megadott elektronikus kapcsolattartási levélcímen fogadja.

15. A Szervező a Weboldalon történő regisztráció lehetőségét 2024. március 25. napján, éjfélig biztosítja; ezt követően a Szervező részvételi lehetőség (szerződéskötés lehetőségét) kizárólag különösen méltányolható esetben, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése alapján biztosíthat. A Szervező fenntartja a jogot a jelentkezési időszak 2024. március 25. előtt történő lezárására.

16. A regisztrációval létrejövő szerződés a Rendezvény lebonyolításának napjával, illetve a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésével minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.


V. Fizetési és lemondási feltételek


17. A III/2-3. pontjának hatálya alá tartozó (jogalanyok által delegált) regisztrálók esetében a regisztráció megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettség vállalásával jár. A részvételi díj megfizetése a Rendezvényen történő részvétel feltétele; a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Szervező jogosult megtagadni a regisztráló rendezvényre történő belépését.

18. A részvételi díj 100%-a előre fizetendő. A visszaigazoló levéllel egyidejűleg a Szervező a részvételi díj teljes összegére vonatkozó, 8 napos fizetési határidőt rögzítő pro forma számlát küld a regisztrációkor a számlázási adatoknál megadott elektronikus levélcímre, illetve a Résztvevő regisztrációkor megadott elektronikus levélcímére. A részvételi díj megfizetésére kizárólag banki átutalás útján biztosít lehetőséget a Szervező. Az előleg beérkezését követően a Szervező – a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti – előlegszámlát, majd a Rendezvény lebonyolítását követően – a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően – pénzügyi teljesítést nem igénylő végszámlát állít ki, amelyeket a pro forma számla megküldésével azonos módon a regisztrációkor a számlázási adatoknál megadott elektronikus levélcímre, illetve a Résztvevő regisztrációkor megadott elektronikus levélcímére is megküld. A számlát a Szervező minden esetben elektronikus számlaként állítja ki.

19. A Szervező kijelenti, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti ún. reprezentációs adó bevallását és megfizetését teljes egészében vállalja a Részvevők részére a Rendezvényen nyújtott ellátás után.

20. Lemondásra kizárólag a Szervező fent megjelölt elektronikus levélcímére küldött levélben van lehetőség, kizárólag a Rendezvény időpontját megelőző 5. munkanap, azaz 2024. április 2. napján, éjfélig. Az előzők szerinti határidőben történő lemondás minden esetben a szerződéstől történő elállásnak minősül, amire tekintettel a Szervező a részvételi díjat teljes egészében visszatéríti. A visszatérítés minden esetben a részvételi díjat fizető fél részére történik, mégpedig arra a számlaszámra, amelyről a részvételi díj fizetése történt. Amennyiben valamely jogalany képviseletében több regisztráló is regisztrál, úgy a lemondás a szerződés megszűnéséhez kizárólag akkor vezet, ha az valamennyi regisztrálóra vonatkozik, ellenkező esetben azt az érintett regisztráló vonatkozásában történő részleges elállásnak kell tekinteni. A jelen pont szerinti lemondási határidő lemondásra a továbbiakban nincsen mód, és erre tekintettel a Szervezőnek részvételi díjat visszatéríteni nem áll módjában.

21. Az előző pontban foglalt lemondási szabályok a III/1. a) pont hatálya alá tartozó (jogalanyok által delegált) résztvevőkre is vonatkoznak. A fentiek szerinti lemondási határidőt követő lemondás esetén, vagy amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a Rendezvényen, úgy a Szervező jogosult 42.000, Ft + ÁFA összegű részvételi díjat utólagosan érvényesíteni, azt részére számlába állítani; a szerződő fél ezen összeg számlában foglalt fizetési határidőben történő megfizetésére a számla ellenében kötelezettséget vállal.


VI. A Résztvevő jogai és kötelezettségei


22. A Résztvevő a jelen részvételi feltételekben foglalt feltételekkel jogosult a Rendezvényen részt venni a jelen részvételi feltételek szerint.

23. A Résztvevő a Rendezvényen az általános magatartási normák betartásával köteles viselkedni, és a köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel a Rendezvény rendjét, illetve annak és más harmadik személyek nyugalmát zavarja, jogát vagy jogos érdekét, életét, testi épségét vagy egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy amely egyébként másokban félelmet vagy megbotránkozást kelthet. A Résztvevő köteles a Rendezvény helyszínének házirendjét betartani, az esetlegesen akár a Szervező, akár a Rendezvényt biztosító harmadik személy utasításait, illetve az általuk meghatározott biztonsági intézkedéseket betartani, a Szervezőkkel mindenben együttműködni. A Résztvevő köteles a Rendezvény lebonyolítását szolgáló eszközök épségét megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni. A Résztvevő az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak megsértése a Rendezvényről való, Szervező általi kitiltást vonhatja maga után.

24. A Résztvevő a Rendezvényen történő, jelen részvételi feltételek szerinti részvételre jogosult, arra ugyanakkor nem, hogy a helyszínen szervezett reklám- és/vagy ügyfélszerzési tevékenységet folytasson (a résztvevők körében reklámanyagokat terjesszen üzletszerzés céljából). Bármilyen szervezett üzletszerzési és/vagy reklámtevékenység végzése a Rendezvényen kizárólag a Szervezővel való előzetes megállapodás esetén lehetséges. A jelen pont alkalmazásában nem minősül szervezett reklám- és/vagy üzletszerzési tevékenységnek a névjegykártyák résztvevők közötti cseréje, a résztvevők egymás közötti üzleti jelleg/célú megbeszélése.

25. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvételt készíteni a Rendezvényen.

26. A Résztvevő a Rendezvényre történő belépéskor köteles magát alávetni a beléptetési folyamat lépéseinek, magát a Szervező helyszíni képviselőinél, az erre megszabott helyen regisztrálni, köteles továbbá a regisztrációnál átvett nyakba akasztható azonosító kártyát (badge) a Rendezvény teljes időtartama alatt viselni, azt a Szervezők kérésére felmutatni.


VII. A Szervező jogai és kötelezettségei


27. A Szervező megtagadhatja a részvételt attól a regisztrálótól, aki a részvételi díjat a megadott határidőig nem fizeti be.

28. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy törölje a Rendezvényt, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. A Szervező köteles a törlésről azonnal értesíteni a jelentkezőket és köteles a már befizetett részvételi díjakat teljes egészében, az értesítést követő 8 napon belül visszafizetni.

29. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a program a meghirdetetettek szerint valósuljon meg. Fenntartja azonban a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának, sorrendjének stb. megváltoztatására.

30. A Szervező fenntartja a jogot a rendezvény időpontjának módosítására. Ha a rendezvény időpontja módosul, az új időpontról a Szervező a megfelelő időben tájékoztatja a regisztrálókat. A fizetett regisztrációk a módosított időpontban is érvényesek, illetve átruházhatók, de a részvételi díj az időpontváltozásra tekintettel nem téríthető vissza.

31. Ha a Rendezvény olyan okból marad el, amelyért a Szervező a felelős, úgy a részvételi díjat teljes egészében visszatéríti a Résztvevő/az őt delegáló jogalany részére, legkésőbb a Rendezvény időpontját követő 3 napon belül. A visszatérítés a 19. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával történik. Ezen túlmenően a Szervező további károk megtérítésére nem kötelezhető.

32. Amennyiben a Rendezvény előre nem látható és el nem hárítható olyan okból, amelynek kialakulásáért a Szervező nem felel, azaz vis maior esemény miatt nem tartható meg az eredeti időpontban, és a Rendezvény más időpontban történő megrendezése ugyancsak nem lehetséges, úgy a szerződés lehetetlenül és az elszámolásnak a lehetetlenülés szabályai szerint van helye, azzal, hogy főszabály szerint a Szervező a részvételi díjat teljes egészében visszatéríti a 19. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával.


VIII. Felelősségkorlátozás


33. A Szervező kizárólag a szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és ezen túlmenően a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb körben kizárja a felelősségét minden egyéb, a Résztvevőt a Rendezvényen vagy azzal összefüggésben érő káresemény vonatkozásában.

34. A Rendezvényen a Résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a harmadik személyek tekintetében.

35. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely résztvevőjének vagy harmadik személynek.


IX. Szerzői és egyéb szellemi tulajdonjoggal

kapcsolatos rendelkezések


36. A Rendezvényen elhangzó előadások az előadók szellemi tulajdonát képezik. Az előadás rögzítése és további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) kizárólag az előadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

37. A Rendezvény honlapján, a Rendezvényt népszerűsítő anyagokban, a Rendezvény helyszínén megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező, illetve a Rendezvényen kiállítók kizárólagos jogával érintettek, az azokhoz fűződő valamennyi iparjogvédelmi, szerzői jogi jogosultság vagy egyéb jogi oltalom által biztosított jog kizárólagos jogosultja kizárólag a Szervező, illetve a kiállítók. Ezen megjelöléseket a Szervező, illetve a kiállítók kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a résztvevők bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


X. Egyéb rendelkezések


38. A regisztráló/résztvevő az őt delegáló jogalany nevében tudomásul veszi a regisztrációval, hogy az őt delegáló jogalany nevét és logóját promóciós célokkal felhasználhatja a Szervező, pl. feltüntetheti a konferencia nyilvános résztvevői listájában, illetve például közösségi oldalakon és saját felületein is azt kommunikálhatja.

39. A Rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelésekre a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak vonatkoznak. A Szervező rögzíti, hogy a Rendezvényen készülő kép- és/vagy videófelvételek kizárólagos jogosultja a Szervező, így az azokhoz kapcsolódó valamennyi jogosultság kizárólagos jogosultja is a Szervező. A kép- és videófelvétel felhasználása térben, időben és felhasználási mód tekintetében korlátlan, azokat a – a Résztvevők tiltakozás joga által behatárolt módon – korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Szervező felhasználni (pl. a jövőbeni Rendezvényeinek népszerűsítésére), így azt különösen többszörözni, a nyilvánossághoz közvetíteni a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogai tiszteletben tartásával. A Résztvevők a felvételekkel összefüggésben – az esetleges adatkezelési jogok gyakorlásán túl – semmilyen jellegű igényt (így különösen anyagi ellenszolgáltatásra vonatkozó igényt/követelést) nem jogosultak támasztani a Szervezővel szemben.

40. A Rendezvénnyel kapcsolatos kérdések, észrevételek és panasz esetén a Szervező a megkereséseket a fent megjelölt elektronikus kapcsolattartási címen keresztül fogadja.

41. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb releváns magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

42. A jelen részvételi feltételek tekintetében és az annak alapján a Szervező és a regisztráló vagy az őt delegáló jogalany között kommunikáció vonatkozásában írásbelinek kell tekinteni az elektronikus levél formájában történő kommunikációt, amennyiben az a Szervező fent megadott elektronikus levélcíme és a regisztráló által a regisztrációkor megadott vagy ezek bármelyike által később bejelentett kapcsolattartási cím útján zajlik az érintettek között.

43. A jelen részvételi feltételek a Rendezvényen történő részvétel valamennyi feltételét kizárólagosan tartalmazzák.

44. A jelen részvételi feltételek a Rendezvényre történő jelentkezés lehetősége megnyitásának kezdetétől alkalmazandók.


Budapest, 2024. 02. 05.


GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.