Ismerje meg az IDDA szolgáltatást!

Az üzleti kommunikáció újgenerációs, univerzális eszköze

Szeretné tovább növelni értékesítési hatékonyságát és még jobban kiszolgálni a vevői igényeket? Vállalkozása az élelmiszeriparban működik, vagy közvetlen kapcsolatban áll ezzel az iparággal? Érintett lehet közbeszerzési teljesítésekben? Ismerkedjen meg az IDDA szolgáltatás lehetőségeivel, próbálja ki az alkalmazást és mondja el, hogyan szabhatjuk az Ön igényeire!

A hatékony, pontos és gyors infor­mációcsere az üzleti partnerek kö­zött mindig is nagy kihívást jelentett. Napjainkban is létezik erre számtalan megoldás, ezek azonban nem felel­nek meg minden vállalkozás igényei­nek és lehetőségeinek.

Egyes alkalmazások megfelelők és hasznosak a belső ERP rendszer­rel működő nagyobb vállalatoknak, nemzetközi és multinacionális ve­vőknek. Ugyanezek a megoldások azonban a kis- vagy közepes szintű vállalkozások, a kistermelők, a gyár­tók, vagyis a beszállítók számára szinte elérhetetlenek. Sem időben, sem emberi erőforrás oldaláról, sem pedig informatikai felkészültségük és pénzügyi szempontjaik alapján nem engedhetik meg maguknak azok bevezetését.

Erre a dilemmára az elmúlt évtizedek­ben még senkinek nem sikerült elfo­gadható választ adnia. A mi megoldásunk az IDDA.

Mi az IDDA?

Az IDDA – Integrated Delivery by Digital Assistance - az üzleti kommuni­káció újgenerációs, univerzális eszkö­ze, melyet a GS1 Magyarország hazai szakmai partnerekkel konzorciumot alapítva közösen fejlesztett ki egy si­keres uniós pályázat keretében.*

Az IDDA nem más, mint az elektroni­kus üzleti üzenetek könnyű és gyors létrehozására, illetve továbbítására szolgáló innovatív eszköz, amely tá­mogatja egy ellátási lánc mentén a beszállítók és a felvásárlóik - gyártók, kereskedők, disztribútorok – közötti hiteles biztonságos és pontos adat­cserét.


A kereskedők és nagy felvásárlók számára előny:

  • Az új eszköz a meglévő belső rend­szerükhöz, pl. egy ERP rendszer­hez, könnyen csatlakoztatható;
  • Az eszközt a beszállító partnereik is gyorsan és megterhelő beruhá­zási folyamat nélkül alkalmazásba tudják venni;
  • Az üzleti kommunikációjukat az összes beszállítójukkal harmonizált elektronikus üzenetek formájában tudják megvalósítani, kiküszöbölve a pontatlanságokat és a többcsa­tornás kommunikációt;
  • Üzleti adataikat a lehető legna­gyobb biztonságban tudhatják az IDDA működési platformján.

A beszállítóknak – legyenek akár kis­termelők, mikro-, kis- vagy középvál­lalkozások – hasznos az IDDA beve­zetése:

  • Nem kell drága és időigényes in­formatikai beruházásokkal baj­lódniuk;
  • A munkatársaik idejének egy ré­sze felszabadítható az üzenetkül­désnél és adminisztrációnál érté­kesebb szakmai feladatokra;
  • Az üzleti kommunikáció kön­nyebb, egyszerűbb, ezzel együtt pontosabb, gyorsabb és sokkal biztonságosabb lesz.


A IDDA megoldás INTEGRÁLT, vagy­is több innovatív technológiát ötvöz.

Olyan technológiákat, melyek a nem­zetközi piacon külön-külön rendelke­zésre állnak már egy ideje és hatéko­nyan bizonyították a bevezetésükkel elérhető előnyöket.

Ez a három technológia: 

A világszinten alkalmazott GS1 szabványrendszer megoldásai a globálisan egyedi azonosítással és az automatizálható üzleti fo­lyamatokkal járulnak hozzá a vál­lalkozások sikeréhez több mint 45 éve. Jelen vannak az élelmi­szer szektor mellett több mint 20 másik iparágban és naponta 6 milliárd tranzakció támaszkodik ezekre a megoldásokra szerte a világban.

Az eDelivery uniós hálózati kom­munikációs platform, amely egy, az Unió által kidolgozott ún. „buil­ding block” és keretrendszer, melynek célja, hogy az európai piacon a vállalkozások a harmoni­zált üzleti megoldások előnyeit is kiaknázhassák.

A blockchain-alapú könyvelés a hitelesített adatbiztonság hozzá­adott értékéről gondoskodik.

Az IDDA-t elsősorban az emberi élet biztonsága szempontjából igen érzé­keny élelmiszer ellátási láncok támo­gatására fejlesztettük ki, de a rend­szer készen áll arra, hogy az élelmiszer szektor vagy más iparág képviselő­inek igényeire szabjuk. Mindehhez nem kell mást tennie, mint jelentkezni az IDDA szolgáltatás kipróbálására.

Hogyan csatlakozhat az IDDA iránt érdeklődők és tesztelők csapatához?

Az IDDA képességei és működése iránt érdeklődök a GS1 Magyarország web­oldalán kezdeményezett regisztrációval jelezhetik együttműködési szándékukat és kérhetnek tesztelési elérhetőséget az IDDA szolgáltatási rendszerhez. A nem­zetközi elvárások szerinti regisztrációs adatok megadását követően közvetle­nül hozzáférhetnek az IDDA szolgáltatá­si rendszerhez.

Itt megismerkedhetnek az IDDA rendszer egyes elemeivel, pilot folyamatokat tesztelhetnek, oktatási és konzultációs szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A projekt ideje alatt a résztve­vő vállalkozások számára az IDDA üzleti kommunikációs technológia kipróbá­lása, tesztelése, használata és beveze­tésének kezdeményezése ingyenes és a szolgáltatás alkalmazásba vételének minden lépését támogatja a GS1 Ma­gyarország által vezetett konzorcium.

Bővebb információért és ha jelentkezni szeretne, jelezze felénk és keresse web­oldalunkat: https://gs1hu.org/idda

*Az IDDA „Az ellátási lánc interoperabilitásának, átláthatóságának és biztonságának növelése globális szabványokra alapozva CEF eDelivery hálózati környezetben” című pályázat sikeres elnyerését követően, egy 2019-ben létrehozott konzorcium tagjainak együttműködésével és az Európai Unió „CEF in Telecom” programjának megvalósításához az INEA által biztosított innovációs támogatással készül.