A Magyar Lean & Green Program első hazai tagja az STI Hungary Kft.

A vállalkozások számára sosem volt még ilyen fontos világszerte, hogy aktív szerepet vállaljanak az olyan társadalmi célú kezdeményezésekben, mint amilyen a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Ebben segít hatékonyan a Magyar Lean & Green Program, amelybe már elindult a hazai vállalkozások tagsági felvétele.

A Magyar Lean & Green Platform 2019. november 14-én indult el, amikor az MLBKT Kongresszus ke­retében hivatalosan is Együttmű­ködési megállapodást kötött a GS1 Magyarország, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége és az MLBKT a nemzetközi Lean & Green Europe Program törekvéseinek ha­zánkban történő meghonosítására, támogatva a széndioxid-kibocsátás hatékony csökkentését az ellátási láncok logisztikai folyamataiban.

Az első, gyakorlatorientált beve­zető workshopot a járványveszély következtében el kellett halaszta­ni, így március helyett 2020. júni­us 9-én online formában került sor a Magyar Lean & Green Platform Programindító workshopjára, több mint 60 hazai vállalat képviselőinek részvételével.

Nagy örömünkre szolgál, hogy né­hány héten belül meg is érkezett az első jelentkezés: az STI Hungary Kft., az STI Freight Management / HAVI Logistics nemzetközi Vállalat­csoport hazai képviselete jelezte, hogy a Magyar Lean & Green Plat­form tagja kíván lenni. 

Az STI Hungary képviselője 2020. szeptember 15-én hivatalosan is átvette elsőként 
a Magyar Lean & Green Program Tagsági Tanúsítványát

Az STI Hungary Kft. elsősorban hőmérséklet kontrollált élelmiszer-és gyógyszerlogisztikai szolgálta­tásokat nyújt. A Cégcsoport fe­lelős többek között a McDonald’s gyorsétteremlánc teljes körű lo­gisztikai ellátásáért Európa és Ázsia területén, illetve stratégiai szolgáltató partnere több jelentős élelmiszeripari- illetve gyógyszer­ipari gyártó és nagykereskedő vál­lalatnak immár több mint 35 éve. A magyarországi STI képviselet 15 éve kezdte meg tevékenységét elsősorban a Nyugat-európai or­szágok és Magyarország, valamint a balkáni régió közti közúti szállít­mányozási feladatokra fókuszálva. A hazai vállalat mára évente több mint 14 000 teljesített fuvarfel­adattal és közel 4,2 milliárd Fo­rintos árbevételével a hűtős szál­lítmányozási piac meghatározó hazai szereplőjévé vált.

A fenntartható ellátási láncok ki­alakításának témaköre hosszú évek óta központi eleme az STI Freight Management üzleti stratégiájának. Ennek keretében nagy figyelmet fordítanak az operációs hatékony­ság növelésére oly módon, hogy az üres kilométereket folyamato­san csökkentik, a közúti forgalmat helyettesítő alternatív szállítási módok részarányát pedig növelik a működésük során. Szállítmányo­zóként létrehoztak egy olyan prog­ramot, mely segítséget nyújt az al­vállalkozóiknak, hogy járműparkjuk folyamatosan megfeleljen a legma­gasabb környezetvédelmi besoro­lásnak. 

„Nagy öröm volt számunkra amikor értesültünk a Lean & Green prog­ram magyarországi bevezetéséről. Hiszünk abban, hogy a program je­lentős segítséget nyújt számunkra a fenntarthatósági stratégiánkban meghatározott céljaink elérésében, a nemzetközi és hazai gyakorla­tok megismerésével pedig újabb elemekkel bővíthetjük azt. Nagy előnyt jelent számunkra, hogy a program egységes, jól áttekinthe­tő mérési kereteket biztosít, ez­által hatékonyabban tervezhetjük saját fenntarthatósági programun­kat, illetve a célok megvalósulását pontosan tudjuk mérni, követni.” – nyilatkozta Kurucz Tamás, az STI Hungary Operatív- és minőségbiz­tosítási vezetője. 

Az STI Hungary Kft. képviselő­je azt is megemlítette, mennyire hasznos, hogy a program minden esetben a helyi jogszabályi és pi­aci környezethez igazodik, így a Magyar Lean & Green Program aktív tagjaként örömmel támogat­ják saját szakmai munkájukkal is a program hazai szélesebb körű be­vezetését.

Bodnár Éva, az STI Hungary Közúti osztály - McDonald’s csoportvezető­je kiemelte: „Az általunk kezelt – és forgalmunk jelentős részét képező teljes McDonald’s ellátási láncban fon­tos a folyamatos és fenntartható kör­nyezetvédelmi szerepvállalás, melyet logisztikai szolgáltatóként a program­ban való részvétellel kifejezetten ha­tékonyan fogunk tudni támogatni.” 

Az STI Hungary Kft. szerint nem kérdés, hogy a fenntarthatósági fej­lesztéseknek egy haladó szellemű vállalat hosszútávú üzleti stratégiá­jában is szerepelnie kell. Egyrészt a Megbízók elvárásai is efelé mutat­nak, vagyis mindkét fél azonos ér­tékeket kíván képviselni; másrészt Szállítmányozóként érzik és vállalják annak felelősségét, hogy az általuk foglalkoztatott alvállalkozók is lé­pést tudjanak tartani a környezetvé­delmi elvárásokkal, melyben nagy­vállalatként hatékony támogatást tudnak nyújtani számukra. Mindezek mellett úgy érzik, a kollégáik szemé­lyes fenntarthatósági vállalásaira is komoly hatással van az, ahogy mun­káltatóként a vállalat példát mutat.

Terveik a Lean & Green Program Tagvállalataként 

A programhoz kapcsolódó és az elkö­vetkező 5 évre vonatkozó célkitűzé­seiket a Lean & Green program hazai szakértőinek segítségével, tudatosan tervezett menetrendben kívánják ki­alakítani és megvalósítani. Emellett aktív tagként és Megbízóként az álta­luk foglalkoztatott kis és közép mére­tű stratégiai fuvarozó partnereik kö­rében szeretnék véghez vinni azokat a technikai és operatív fejlesztéseket, melyekre saját eszköz híján szállítmá­nyozóként nincs lehetőségük. Ezek a tervek hosszú távon mindkét félnek olyan előnyökkel járnak, melynek kö­szönhetően a stratégiai alvállalkozók­kal való szoros együttműködés to­vább erősíthető.

„Határozott célunk, hogy az elkövet­kező 5 éves időtartamban - a Lean & Green szakértőinek segítségével - a lehető legnagyobb mértékben csök­kentsük az általunk kezelt ellátási lán­cok környezeti terhelését. Emellett a program során támogassuk alvállal­kozóinkat fenntarthatósági törekvé­seikben és fejlődéseikben, valamint stratégiai Megbízóink számára is mér­hető, megvalósítható fejlesztési ja­vaslatokat tegyünk ezen célok közös munkával történő elérésére.” – mond­ta el végezetül Kurucz Tamás Opera­tív- és minőségbiztosítási vezető. 

A Magyar Lean & Green Program ko­ordinátorai - a GS1 Magyarország, a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége és az MLBKT - bíznak abban, hogy minél több vállalkozás követi az STI Hungary Kft. példáját és hamarosan újabb tagokat köszönt­hetnek a Magyar Lean & Green közös­ségben! 

Várjuk Szövetséges partnerként azon szervezetek jelentkezését is, akiknél tevékenységükből adódóan a szén-dioxid kibocsátás csökkentése nem értelmezhető, de aktív szerepet vállal­nának a hazai Lean & Green Platform célkitűzéseinek kommunikációjában, oktatási tevékenységükkel, vagy a partnerek támogatásában.

Bővebb információért és ha csatla­kozási szándékát kívánja jelezni, kér­jük keresse fel weboldalunkat:

www.gs1hu.org/lean-and-green